Package: mingw-w64-i686-python-pyfilesystem2

Python's filesystem abstraction layer (mingw-w64)
Base Package:
mingw-w64-python-pyfilesystem2

Group(s):
-
Repo:
mingw32
Upstream URL:
https://github.com/PyFilesystem/pyfilesystem2
License(s):
MIT
Version:
2.4.11-1
GIT Version:
2.4.11-1

Installation:
pacman -S mingw-w64-i686-python-pyfilesystem2
File:
https://repo.msys2.org/mingw/i686/mingw-w64-i686-python-pyfilesystem2-2.4.11-1-any.pkg.tar.xz
SHA256:
97d628997f8fda58fc4eb766e6b496d9bb7ba935cda3b1e5d61e28e3f406581b
Last Packager:
Alexey Pavlov
Build Date:
2019-12-26 11:40:02
Signed By:
Alexey Pavlov
Signature Date:
2019-12-26 11:40:49
Package Size:
0.20 MB
Installed Size:
1.25 MB

Dependencies:
Optional Dependencies:
-
Build Dependencies:
Check Dependencies:
-
Required By:
Provides:
Conflicts:
Replaces:

Files:
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/PKG-INFO
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/SOURCES.txt
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/dependency_links.txt
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/not-zip-safe
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/requires.txt
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs-2.4.11-py3.8.egg-info/top_level.txt
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__init__.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/__init__.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/__init__.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_bulk.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_bulk.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_fscompat.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_fscompat.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_ftp_parse.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_ftp_parse.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_repr.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_repr.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_typing.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_typing.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_url_tools.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_url_tools.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_version.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/_version.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/appfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/appfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/base.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/base.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/compress.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/compress.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/constants.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/constants.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/copy.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/copy.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/enums.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/enums.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/error_tools.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/error_tools.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/errors.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/errors.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/filesize.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/filesize.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/ftpfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/ftpfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/glob.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/glob.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/info.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/info.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/iotools.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/iotools.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/lrucache.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/lrucache.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/memoryfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/memoryfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mirror.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mirror.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mode.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mode.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mountfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/mountfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/move.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/move.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/multifs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/multifs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/osfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/osfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/path.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/path.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/permissions.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/permissions.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/subfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/subfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tarfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tarfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tempfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tempfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/test.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/test.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/time.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/time.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tools.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tools.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tree.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/tree.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/walk.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/walk.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wildcard.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wildcard.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wrap.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wrap.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wrapfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/wrapfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/zipfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/__pycache__/zipfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_bulk.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_fscompat.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_ftp_parse.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_repr.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_typing.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_url_tools.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/_version.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/appfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/base.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/compress.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/constants.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/copy.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/enums.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/error_tools.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/errors.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/filesize.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/ftpfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/glob.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/info.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/iotools.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/lrucache.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/memoryfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/mirror.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/mode.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/mountfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/move.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/multifs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__init__.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/__init__.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/__init__.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/appfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/appfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/base.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/base.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/errors.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/errors.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/ftpfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/ftpfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/memoryfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/memoryfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/osfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/osfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/parse.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/parse.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/registry.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/registry.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/tarfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/tarfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/tempfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/tempfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/zipfs.cpython-38.opt-1.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/__pycache__/zipfs.cpython-38.pyc
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/appfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/base.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/errors.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/ftpfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/memoryfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/osfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/parse.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/registry.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/tarfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/tempfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/opener/zipfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/osfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/path.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/permissions.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/py.typed
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/subfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/tarfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/tempfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/test.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/time.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/tools.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/tree.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/walk.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/wildcard.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/wrap.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/wrapfs.py
/mingw32/lib/python3.8/site-packages/fs/zipfs.py
/mingw32/share/licenses/python-pyfilesystem2/LICENSE
Last Update: 2021-04-17 11:54:46